loai

nap thuong cod
a TÊN SẢN PHẨM ĐVT SL ĐƠN GIÁ
1 Thùng Carton 10x10x8 – 3 lớp Thùng 3.000 730
2 Thùng Carton 13x10x8 – 3 lớp Thùng 3.000 800
3 Thùng Carton 15x12x10 – 3 lớp Thùng 3.000 1.100
4 Thùng Carton 16x12x6 – 3 lớp Thùng 3.000 950
5 Thùng Carton 18x10x8 – 3 lớp Thùng 3.000 950
6 Thùng Carton 20x10x10 – 3 lớp Thùng 3.000 1.010
7 Thùng Carton 20x15x10 – 3 lớp Thùng 3.000 1.400
8 Thùng Carton 20x15x15 – 3 lớp Thùng 3.000 1.700
9 Thùng Carton 20x20x10 – 3 lớp Thùng 3.000 1.900
10 Thùng Carton 20x20x15 – 3 lớp Thùng 3.000 2.150
11 Thùng Carton 25x10x10 – 3 lớp Thùng 3.000 1.300
         
         
12 Thùng Carton 25x15x10 – 3 lớp Thùng 3.000 1.600
13 Thùng Carton 25x15x15 – 3 lớp Thùng 3.000 1.900
14 Thùng Carton 25x20x10 – 3 lớp Thùng 3.000 2.050
15 Thùng Carton 25x20x15 – 3 lớp Thùng 3.000 2.350
16 Thùng Carton 25x22x20 – 3 lớp Thùng 3.000 2.950
17 Thùng Carton 30x10x10 – 3 lớp Thùng 3.000 1.450
18 Thùng Carton 30x15x10 – 3 lớp Thùng 3.000 1.750
19 Thùng Carton 30x20x10 – 3 lớp Thùng 3.000 2.200
20 Thùng Carton 30x20x15 – 3 lớp Thùng 3.000 2.500
21 Thùng Carton 30x20x20 – 3 lớp Thùng 3.000 2.900
22 Thùng Carton 30x25x20 – 3 lớp Thùng 3.000 3.500
23 Thùng Carton 35x10x10 – 3 lớp Thùng 3.000 1.750
24 Thùng Carton 35x15x10 – 3 lớp Thùng 3.000 1.900
25 Thùng Carton 35x25x20 – 3 lớp Thùng 3.000 3.850
26 Thùng Carton 40x30x20 – 3 lớp Thùng 3.000 5.100
27 Thùng Carton 40x30x30 – 3 Lớp Thùng 3.000 5.988
28 Thùng Carton 40x30x30 – 5 lớp Thùng 3.000 9.400
29 Thùng Carton 40x40x30 – 3 Lớp Thùng 3.000 8.330
30 Thùng Carton 40x40x30 – 5 lớp Thùng 3.000 11.750
31 Thùng Carton 45x35x25 – 3 lớp Thùng 3.000 6.900
32 Thùng Carton 50x40x40 – 3 Lớp Thùng 3.000 10.500
33 Thùng Carton 60x40x40 – 3 Lớp Thùng 3.000 11.750
  Thùng Carton 35x25x20 – 3 lớp      
         
34 Thùng Carton 60x40x40 – 5 lớp Thùng 3.000 15.800
nap gai
STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT SL ĐƠN GIÁ
1 Hộp nắp gài 15x10x5 – 3 lớp Hộp 300 1.050
2 Hộp nắp gài 15x15x5 – 3 lớp Hộp 300 1.150
3 Hộp nắp gài 20x20x5 – 3 lớp Hộp 300 1.600
4 Hộp nắp gài 25x20x7 – 3 lớp Hộp 300 2.250
5 Hộp nắp gài 30x20x7 – 3 lớp Hộp 300 2.700
6 Hộp Nắp Gài 30x20x10 – 3 Lớp Hộp 300 3.600
7 Hộp nắp gài 30x22x10 – 3 lớp Hộp 300 3.750